:
   

   
     
          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล แบบวัด OIT (แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)
                   
 ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 เรื่องที่ 1 โครงสร้าง
 
เรื่องที่ 2 ข้อมูลผู้บริหาร
 
เรื่องที่ 3 อำนาจหน้าที่
                     
เรื่องที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
เรื่องที่ 5 ข้อมูลการติดต่อ
 
เรื่องที่ 6  กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
                     - พระราชบัญญัติ
                     - ข้อบังคับ
                     - ระเบียบ
                     - ประกาศ
                     - คำสั่ง
 
 เรื่องที่ 7  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เรื่องที่ 8  Q&A
                     - Inbox Facebook สำนักงานอธิการบดี
 
เรืองที่ 9  Social Network
                     - Facebook สำนักงานอธิการบดี

 ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน

 เรื่องที่ 10  แผนการดำเนินงานประจำปี
        
เรืองที่ 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
                 
 เรืองที่ 12  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  เรื่องที่ 13  คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
  เรืองที่ 14    คู่มือ หรือ มาตรฐานการให้บริการ
 
เรื่องที่ 15   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
เรืองที่ 16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
                     
เรื่องที่ 17     E-Service
                      - ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา
 
ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ    
เรื่องที่ 18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
                    
 เรื่องที่ 19    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
                     
 เรื่องที่ 21     แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ                  
 
 เรื่องที่ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
 เรื่องที่ 23      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
 เรื่องที่ 24      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจาปี
 
 ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 เรื่องที่ 25     นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 เรื่องที่ 26     การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 เรื่องที่ 27     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
                     - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 เรื่องที่ 28     รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
 
 ตัวชี้วัดย่อย 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
เรื่องที่ 29     แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
 
 เรื่องที่ 30     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                      - Facebook สำนักงานอธิการบดี
                      - Line Official สำนักงานอธิการบดี
 
 เรื่องที่ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
 เรื่องที่ 32     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                      - Line Official สำนักงานอธิการบดี
 
 เรื่องที่ 33     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

.
ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เรื่องที่ 34     นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
เรื่องที่ 35      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
                    
เรื่องที่ 36      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 
เรื่องที่ 37     การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
เรื่องที่ 38      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 เรื่องที่ 39      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 เรื่องที่ 40      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 
 เรื่องที่ 41      รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 เรื่องที่ 42     มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                      และแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 
เรื่องที่ 43      การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
                     - ข้อบังคับ
                     - ระเบียบ
                     - ประกาศ
                     - คำสั่ง
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************