:
   

   
     
               ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอธิการบดี
  ระเบียบ
     
  -

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

............................................................................................................................................................................................................. [20/09/57]
  - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
............................................................................................................................................................................................................. [20/09/57]
  >>ดูทั้งหมด
     
     
     
     
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************