:
   

   
     
               ระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอธิการบดี
   
  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   
  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาัลัย (ฉบับ 2) พ.ศ. 2563
..........................................................................................................................................................................................................
  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาัลัย พ.ศ. 2559
..........................................................................................................................................................................................................
  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและค่าเดินทาง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2550
..........................................................................................................................................................................................................
  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการและค่าเดินทาง พ.ศ. 2549
..........................................................................................................................................................................................................
  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2549
..........................................................................................................................................................................................................
  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2549
..........................................................................................................................................................................................................
  ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย กองทุนพนักงานมหาวิทยาัลัย พ.ศ. 2555
..........................................................................................................................................................................................................
   
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************