:
 

   
     
   
               เส้นทางการติดต่อเรา
                 เส้นทางการติดต่อ
 
                 แผนที่การเดินทางมาสำนักงานอธิการบดี
 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 
   
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************