:
   

   
     
               ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอธิการบดี
  ข้อบังคับ
     
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการสรรหาสภาวิชาการ พ.ศ.
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
  - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
  >>ดูทั้งหมด
     
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************