:
   

   
     
               ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอธิการบดี
   
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2564
..........................................................................................................................................................................................................
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การจัดการรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
..........................................................................................................................................................................................................
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************