:
   

   
     
               พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอธิการบดี
  พระราชบัญญัติ
     
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2557
............................................................................................................................................................................................................. [10/04/58]
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
............................................................................................................................................................................................................. [10/04/58]
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชกรพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
............................................................................................................................................................................................................. [10/04/58]
  >>ดูทั้งหมด
     
     
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************