:
   

   
     
           ประกาศที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอธิการบดี
   
  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการการใช้ทรัพย์สินทางราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..........................................................................................................................................................................................................
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์ความสำเร็จในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564
..........................................................................................................................................................................................................
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2564
..........................................................................................................................................................................................................
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
..........................................................................................................................................................................................................
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไำวรัสโคโรน่า 2019 ระยะสอง
..........................................................................................................................................................................................................
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 7) : แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
..........................................................................................................................................................................................................
  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
..........................................................................................................................................................................................................
   
   
  ประกาศสำนักงานอธิการบดี
   
  ประกาศสำนักงานอธิการบดี เรื่อง นโยบายการพัฒนาสำนักงานอธิการบดีให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
..........................................................................................................................................................................................................
   
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************