:
   

   
     
           ประกาศที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอธิการบดี
  ประกาศ
     
    ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานและแบบประเมินผลงานการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
............................................................................................................................................................................................................. [24/09/58]
  -

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ค่าบำรุงยานพาหนะ

............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
  - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
  >>ดูทั้งหมด
     
     
     
     
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************