:
   

   
     
          คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  01 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายพูนชัย คทาวัชรกุล
  02 ผู้อำนวยการกองกลาง นายพูนชัย คทาวัชรกุล
  03 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวปราณี สุขเกษม
  04 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
  05 หัวหน้างานบริหารบุคคล นายสวงค์ พ่อค้า
  06 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางรัชนี นาเลิศ
  07 หัวหน้างานบริหารพัสดุและยานพาหนะ นางสุนันท์ อุ่นตา
  08 หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์
  09 หัวหน้างานหอพักนักศึกษา นายวันชัย ตาเสน
  10 หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย นางสาวสายฝน แฉล้มนงนุช
  11 หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ นายบุญมี สวัสดี
  12 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายวัฒนา อ่วมเนตร
............................................................................................................................................................................................................. [28/03/62]
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  01 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายพูนชัย คทาวัชรกุล
  02 ผู้อำนวยการกองกลาง นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล
  03 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวปราณี สุขเกษม
  04 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
  05 หัวหน้างานบริหารบุคคล นายสวงค์ พ่อค้า
  06 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางรัชนี นาเลิศ
  07 หัวหน้างานบริหารพัสดุและยานพาหนะ นางสุนันท์ อุ่นตา
  08 หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์
  09 หัวหน้างานหอพักนักศึกษา นายวันชัย ตาเสน
  10 หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย นางสาวสายฝน แฉล้มนงนุช
  11 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายวัฒนา อ่วมเนตร
............................................................................................................................................................................................................. [05/06/61]
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************