:
   

   
     
          คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  01 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายพูนชัย            คทาวัชรกุล
  02 ผู้อำนวยการกองกลาง นางสุนันท์            อุ่นตา
  03 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวหทัยรัตน์  มีจันทร์
  04 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกมลวรรณ       แก้วไชยชาติ
  05 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารบุคคล นายวันชัย             ตาเสน
  06 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางสาวจีราภรณ์  บัวคล้าย
  07 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารพัสดุ นางสาวนภาวลัย    ครุฑางคะ
  08 ปฏิบัติืหน้าที่หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน นางศศินันท์        แสงภู
  09 รักษาการแทนหัวหน้างานหอพักนักศึกษา นายภรากรณ์        สีทรงฮาต
  10 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย นายสำราญ           พูลศักดิ์
  11 หัวหน้างานยานพาหนะ นายบุญมี              สวัสดี
  12 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายวัฒนา       อ่วมเนตร
  13 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานวินัยและนิติการ นางสาวธิชาภรณ์    จินจารักษ์
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  01 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายพูนชัย            คทาวัชรกุล
  02 ผู้อำนวยการกองกลาง นางสุนันท์            อุ่นตา
  03 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวเอี่ยมฤทธิ์  รัตนานนท์
  04 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกมลวรรณ       แก้วไชยชาติ
  05 หัวหน้างานบริหารบุคคล นายวันชัย             ตาเสน
  06 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางรัชนี               นาเลิศ
  07 หัวหน้างานบริหารพัสดุ นางสาวนภาวลัย    ครุฑางคะ
  08 หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน นางสาวหทัยรัตน์   มีจันทร์
  09 หัวหน้างานหอพักนักศึกษา นายภรากรณ์        สีทรงฮาต
  10 หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย นายสำราญ           พูลศักดิ์
  11 หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ นายบุญมี              สวัสดี
  12 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผศ.สุนิสา              โพธิ์พรม
  13 หัวหน้างานวินัยและนิติการ นางสาวธิชาภรณ์    จินจารักษ์
............................................................................................................................................................................................................. [17/11/63]
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  01 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายพูนชัย            คทาวัชรกุล
  02 ผู้อำนวยการกองกลาง นางสุนันท์            อุ่นตา
  03 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวปราณี       สุขเกษม
  04 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกมลวรรณ       แก้วไชยชาติ
  05 หัวหน้างานบริหารบุคคล นายวันชัย             ตาเสน
  06 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางรัชนี               นาเลิศ
  07 หัวหน้างานบริหารพัสดุ นางสาวนภาวลัย    ครุฑางคะ
  08 หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน นางสาวหทัยรัตน์   มีจันทร์
  09 หัวหน้างานหอพักนักศึกษา นายภรากรณ์        สีทรงฮาต
  10 หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย นายสำราญ           พูลศักดิ์
  11 หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ นายบุญมี              สวัสดี
  12 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายวัฒนา            อ่วมเนตร
............................................................................................................................................................................................................. [16/12/62]
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  01 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายพูนชัย คทาวัชรกุล
  02 ผู้อำนวยการกองกลาง นายพูนชัย คทาวัชรกุล
  03 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวปราณี สุขเกษม
  04 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
  05 หัวหน้างานบริหารบุคคล นายสวงค์ พ่อค้า
  06 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางรัชนี นาเลิศ
  07 หัวหน้างานบริหารพัสดุและยานพาหนะ นางสุนันท์ อุ่นตา
  08 หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์
  09 หัวหน้างานหอพักนักศึกษา นายวันชัย ตาเสน
  10 หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย นางสาวสายฝน แฉล้มนงนุช
  11 หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ นายบุญมี สวัสดี
  12 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายวัฒนา อ่วมเนตร
............................................................................................................................................................................................................. [28/03/62]
   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  01 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายพูนชัย คทาวัชรกุล
  02 ผู้อำนวยการกองกลาง นางรพีพรรณ คทาวัชรกุล
  03 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นางสาวปราณี สุขเกษม
  04 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ
  05 หัวหน้างานบริหารบุคคล นายสวงค์ พ่อค้า
  06 หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป นางรัชนี นาเลิศ
  07 หัวหน้างานบริหารพัสดุและยานพาหนะ นางสุนันท์ อุ่นตา
  08 หัวหน้างานบริหารการคลังและทรัพย์สิน นางสาวหทัยรัตน์ มีจันทร์
  09 หัวหน้างานหอพักนักศึกษา นายวันชัย ตาเสน
  10 หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์และความปลอดภัย นางสาวสายฝน แฉล้มนงนุช
  11 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายวัฒนา อ่วมเนตร
............................................................................................................................................................................................................. [05/06/61]
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************