:
   

   
     
           คำสั่งที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอธิการบดี
   
  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
   
  คำสั่งฯ ที่ 0442/2564 เรื่อง มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
..........................................................................................................................................................................................................
  คำสั่งฯ ที่ 0180/2564 เรื่อง มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
..........................................................................................................................................................................................................
  คำสั่งฯ ที่ 0092/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี
..........................................................................................................................................................................................................
  คำสั่งฯ ที่ 2091/2563 เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
..........................................................................................................................................................................................................
  คำสั่งฯ ที่ 1681/2563 เรื่อง มอบหมายงานและอำนาจหน้าที่ให้ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
..........................................................................................................................................................................................................
   
   
  คำสั่งสำนักงานอธิการบดี
   
  คำสั่งฯ ที่ 107/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับหน่วยงาน
..........................................................................................................................................................................................................
  คำสั่งฯ ที่ 2/2564 เรื่อง มอบหมายงานให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
..........................................................................................................................................................................................................
  คำสั่งฯ ที่ 1/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
..........................................................................................................................................................................................................
   
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************