:
   

   
     
           คำสั่งที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอธิการบดี
  ประกาศ
     
    คำสั่ง ที่ 2066/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
............................................................................................................................................................................................................. [22/10/58]
  >>ดูทั้งหมด
     
     
     
     
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************