:
   

   
       
     
             แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี
  แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    
       

 

แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565)
 
....................................................................................................................................................................... [30/06/64]
แผนกลยุทธ์ สนอ. ปี 2561 - 2564 (4 ปี) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562  
....................................................................................................................................................................... [22/07/62]

แผนกลยุทธ์ สนอ. ปี 2561 - 2564 (4 ปี)

 
....................................................................................................................................................................... [26/04/61]
แผนกลยุทธ์ สนอ. ปี 2556 - 2560 (4 ปี) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2559  
....................................................................................................................................................................... [04/05/60]
แผนกลยุทธ์ สนอ. ปี 2556 - 2560 (4 ปี) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2558  
....................................................................................................................................................................... [16/10/58]
แผนกลยุทธ์ สนอ. ปี 2557 - 2560  
....................................................................................................................................................................... [20/09/58]
แผนกลยุทธ์ สนอ. ปี 2553 - 2556  
....................................................................................................................................................................... [25/08/57]
>>ดูทั้งหมด
 
       
             แผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี
  แผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    
       

 

แผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2564
 
....................................................................................................................................................................... [30/06/64]
แผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562  
....................................................................................................................................................................... [11/02/62]

 

แผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561
 
....................................................................................................................................................................... [26/04/61]
- แผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560  
....................................................................................................................................................................... [00/00/00]
- แผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559  
....................................................................................................................................................................... [00/00/00]
     
 
     
 
>>ดูทั้งหมด
 
       
       

 

 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************