:
   

   
       
     
             แผนกลยุทธ์ (4 ปี)
  แผนกลยุทธ์ สำนักงานอธิการบดี    
       

 

แผนกลยุทธ์ สนอ. ปี 2561 - 2564 (4 ปี) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
 
....................................................................................................................................................................... [22/07/62]

ผนกลยุทธ์ สนอ. ปี 2561 - 2564 (4 ปี)

 
....................................................................................................................................................................... [26/04/61]
แผนกลยุทธ์ สนอ. ปี 2556 - 2560 (4 ปี) ปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2559  
....................................................................................................................................................................... [04/05/60]
แผนกลยุทธ์ สนอ. ปี 2556 - 2560 (4 ปี) ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2558  
....................................................................................................................................................................... [16/10/58]
แผนกลยุทธ์ สนอ. ปี 2557 - 2560  
....................................................................................................................................................................... [20/09/58]
แผนกลยุทธ์ สนอ. ปี 2553 - 2556  
....................................................................................................................................................................... [25/08/57]
>>ดูทั้งหมด
 
       
             แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ
  แผนกลยุทธ์ สำนักงานอธิการบดี    
       

 

แผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2562
 
....................................................................................................................................................................... [11/02/62]

 

แผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2561
 
....................................................................................................................................................................... [26/04/61]
- แผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2560  
....................................................................................................................................................................... [00/00/00]
- แผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559  
....................................................................................................................................................................... [00/00/00]
     
 
     
 
>>ดูทั้งหมด
 
       
       

 

 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************