:
   

   
       
     
              ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
     
  ปรัชญา สร้างสรรค์งาน บริการดี อย่างมีคุณภาพ
  ............................................................................................................................................................................................................................
  อัตลักษณ์ บริการดี
  ............................................................................................................................................................................................................................
  ค่านิยมหลัก S.P.E.E.D
   

- Sensitivity to context หมายถึง ไวต่อบริบทหรือสภาวะแวดล้อม  ซึ่งต้องมองปัญหา โอกาส  อุปสรรค ต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ เพื่อหาทางป้องกัน รวมถึงหาแนวทางพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

- Performance หมายถึง การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล เน้นผลงานที่เกิดขึ้นจริง  ตามรูปแบบของการบริการจัดการที่ดี (good  governance)โดยเน้นผลลัพธ์ 

- Excellent หมายถึง ดีเยี่ยม เข้าสู่ความเป็นเลิศ

- Endurance หมายถึง มีความทรหดอดทน ทนทาน

- Development หมายถึง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     
  วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ และสร้างสรรค์งานบริการอย่างมีคุณภาพ
  ............................................................................................................................................................................................................................
  พันธกิจ

1.สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

2.สร้างสรรค์งานบริการอย่างต่อเนื่อง

3.พัฒนาคุณภาพผลงานตามภารกิจหลักของสำนักงานอธิการบดี

  ............................................................................................................................................................................................................................
 

เป้าประสงค์

1.  สำนักงานอธิการบดีมีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย
2. มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างสรรค์งานบริการให้เกิดคุณค่าและคุณภาพ
3.  มีกระบวนงานการบริการที่มีคุณค่าอย่างน้อยปีละ 1 งาน
4.  มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ สวนสุขภาพ และภูมิทัศน์ ที่เน้นความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
5.  มีระบบและกลไกในการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคคลกรสายสนับสนุน และมีระบบกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
6. ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ “ดีมาก”

  ............................................................................................................................................................................................................................
  ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  :  การบริหารจัดการและบริการอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างมีคุณภาพ   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  พัฒนาบุคลากรและสวัสดิการอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ

     
 
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************