:
   

   
     
        โปรแกรมสติ
   
     

แบบที่ 1 ทำงานอย่างมีสติด้วยความคิดที่เป็นบวก

ดาวน์โหลด

  ................................................................................................................................................................................................. [17/08/65]

แบบที่ 2 สติอยู่ที่เรา "กำหนด"

ดาวน์โหลด

  .................................................................................................................................................................................................[17/08/65]

แบบที่ 3 สติ = ปัญญา และ สติ > อารมณ์

ดาวน์โหลด

  .................................................................................................................................................................................................[17/08/65]

แบบที่ 4 ขับเคลื่อนองค์กรด้วย "สติ" , เริ่มต้นอย่างมี"สติ", มี "สติ" กับตัว จะกลัวอะไร?

ดาวน์โหลด

  .................................................................................................................................................................................................[17/08/65]

แบบที่ 5 สติที่ใจ สติที่กาย สติที่วาจา

ดาวน์โหลด

  ..................................................................................................................................................................................................[17/08/65]
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************