:
   

   
     
          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
 เรื่องที่ 1      เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
 เรื่องที่ 2      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
 เรื่องที่ 3      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 เรื่องที่ 4      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
 เรื่องที่ 5      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 
 เรื่องที่ 6      รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
 เรื่องที่ 7      การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 เรื่องที่ 8      โครงสร้างหน่วยงาน
 
 เรื่องที่ 9      ข้อมูลผู้บริหาร
 
 เรื่องที่ 10     อำนาจหน้าที่
 
 เรื่องที่ 11     แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 
 เรื่องที่ 12     ข้อมูลการติดต่อ
 
 เรื่องที่ 13     กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
                     - พระราชบัญญัติ
                     - ข้อบังคับ
                     - ระเบียบ
                     - ประกาศ
                     - คำสั่ง
 
 เรื่องที่ 14     ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 เรื่องที่ 15     Q&A
                      - Webbord สำนักงานอธิการบดี
                      - Inbox Facebook สำนักงานอธิการบดี
 
 เรื่องที่ 16     Social Network
                     - Facebook สำนักงานอธิการบดี
 
 เรื่องที่ 17     E-Service
 
 เรื่องที่ 18     คู่มือ หรือ มาตรฐานการให้บริการ
 
 เรื่องที่ 19     ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
 เรื่องที่ 20     รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 เรื่องที่ 21     ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
                      - Webbord สำนักงานอธิการบดี
                      - Inbox Facebook สำนักงานอธิการบดี
 
 เรื่องที่ 22     การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 เรื่องที่ 23     ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                      - Webbord สำนักงานอธิการบดี
                      - Inbox Facebook สำนักงานอธิการบดี
 
 เรื่องที่ 24     แผนการดำเนินงานประจำปี
 
 เรื่องที่ 25     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 
 เรื่องที่ 26     รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 เรื่องที่ 27     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 เรื่องที่ 28     รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
 
 เรื่องที่ 29     รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
 เรื่องที่ 30     คู่มือ หรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************