-- ราชภัฏอาสา ทำดีเพื่อแผ่นดิน
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรมประเพณีรับน้องจิตอาสาสร้างสรรค์ ขึ้นเขาปลูกคูน เฉลิมพระเกียรติ
ในหลวงรัชกาลที่ 10 สืบสานพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
พิธีขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาและสิ่งศักดิ์สิทธิประจำเขาถ้ำจอมพลเป็นพิธีกรรมแรกเริ่มของเช้าวันที่ 11
สิงหาคม 2561 ที่อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประธาน
พิธีเปิดกิจกรรมรับน้องใหม่จิตอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน ขึ้นเขาถ้ำจอมพลปลูกคูน ครั้งที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา
 
 
-- MCRU Bicycle Friendly Community
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเปิดชุมชนที่เป็นมิตรกับจักรยาน รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ปั่นจักรยานสีส้ม
สร้างเสริมสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม สู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปั่นจักรยานสีส้ม
MCRU Bicycle Friendly Community มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ชุมชนเป็นมิตรกับจักรยาน
เพื่อ ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใช้จักรยาน ในชีวิตประจำวัน
เป็นการสร้างเสริมสุขภาพและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถนที่และภูมิสถาปัตย์
ร่วมกิจกรรม ณ เวทีเชิงเขา และร่วมปั่นจักยานสีส้มรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัย
 
 
-- ราชภัฏอาสา ทำดีเพื่อแผ่นดิน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมจิตอาสา "ราชภัฏอาสา ทำดีเพื่อแผ่นดิน" ขึ้นเขาจอมพล ปลูกคูน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำ จอมพล โดยอาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดี คณะอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาร่วมกิจกรรมพร้อมนำอาหารมาร่วมเลี้ยงลิงบริเวณทางขึ้นเขา ณ สวนรุกชาติถ้ำจอมพล
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก
ภักดีและน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
.............................................................................................................................................................................................................................................. [30/07/61]
 
 
-- พิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ 14 ม.ย.61 อ.ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน
ในพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีทีมฝ่ายอาคารแม่บ้าน แต่งกายชุดไทย
ออเจ้าร่วมงาน ณ เวทีเชิงเขา ซึ่งภายในงานมีการประกวด นางสงกรานต์ ประกวดกระถางดอกไม้
พลาสติกจากฝีมือแม่บ้านคนงาน การแข่งขันยิงหนังสติก และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ผลประกวด
นางสงกรานต์ออเจ้าแม่บ้านชั้น 1 อาคารอำนวยการ(ตึก14) คว้ารางวัลอันดับ
.............................................................................................................................................................................................................................................. [29/06/61]
 
 
-- การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯจัดแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 9 คนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2
อาคารอำนวยการ 4 เมษายน 2561
.............................................................................................................................................................................................................................................. [29/06/61]
 
 
-- โครงการการทำกระถางต้นไม้ด้วยขวดพลาสติก
วันที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็นประธานเปิดโครงการการทำกระถางต้นไม้ด้วยขวดพลาสติกสำหรับแม่บ้ายฝ่าย อาคารและ
สถานที่ เพื่อรณรงค์ลดปัญหาขยะ ลดภาวะโลกร้อน และนำของที่เหลือใช้มาสร้างคุณค่าให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และสอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัยสีเขียว ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยยั่งยืน โดยนางสาวกชพร สุขแสวงเป็นวิทยากรอบรม
.............................................................................................................................................................................................................................................. [29/06/61]
 
 
-- การเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
การเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (สายสนับสนุน) 14 มีนาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์
.............................................................................................................................................................................................................................................. [29/06/61]
 
 
-- การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี และลงนาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
.............................................................................................................................................................................................................................................. [29/06/61]
 
 
-- การประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงาน
ประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงาน วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
.............................................................................................................................................................................................................................................. [28/12/60]
 
 
-- ประชุมใหญ่สามัญกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ
25 ธ.ค. 2560 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ห้องสุพจน์
.............................................................................................................................................................................................................................................. [28/12/60]
 
 
-- การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการ
"การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 4 ปี" (พ.ศ. 2560 – 2564) ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ รายาบุรี รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยนายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนำเสนอวัตถุประสงค์และแนวทางการ
ดำเนินการ แบ่งกลุ่มทบทวนและนำเสนอSWOTหน่วยงานต่างๆของสำนักงานอธิการบดี
.............................................................................................................................................................................................................................................. [28/12/60]
 
 
-- ทำบุญกลางบ้าน วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทำบุญกลางบ้าน วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560
.............................................................................................................................................................................................................................................. [28/12/60]
 
 
-- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10
ฝ่ายอาคารฯเตรียมพื้นที่กิจกรรมสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10
อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงติดตามความพร้อมในส่วนงาน
ฝ่ายอาคาร และสถานที่ฯ ในการเตรียมพื้นที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณพื้นที่รอบสนามฟุตบอล
โดยจัดพื้นที่การปลูกต้นไม้สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
.............................................................................................................................................................................................................................................. [08/08/60]
 
 
-- การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน วันที่ 20 มิถุนายน 2560 อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
ทักษะหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยงานบริหารบุคคล กองกลาง
สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้น เพื่ออาจารย์ บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะสำหรับการบริหารจัดการงานและคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำกับ ดูแล และบริหารจัดการงานภายใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยมอาจารย์บุญสืบปัญญาและคณะเป็นวิทยากรระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 60
.............................................................................................................................................................................................................................................. [08/08/60]
 
 
-- ตอนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
.............................................................................................................................................................................................................................................. [09/06/60]
 
 
-- การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์
การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2560 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 122 คน
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 เพื่อใช้สำหรับยื่นขอประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น
.............................................................................................................................................................................................................................................. [09/06/60]
 
 
-- พิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ที่ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษานำโดยผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ที่ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวาย
เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีพระสงฆ์ในโครงการและพระพี่เลี้ยง
จากวัดป่าภาวนาวิเวกจำนวน 29 รูป รับบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ
.............................................................................................................................................................................................................................................. [09/06/60]
 
 
-- การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 56 คน และรุ่นที่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 55 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
.............................................................................................................................................................................................................................................. [09/06/60]
 
 
-- การทำงานเป็นทีม 1-2 ก.พ. 2560 รุ่น 2
สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ก.พ. 2560
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีอาจารย์และ
บุคลากร เข้าร่วมอบรม จำนวน 97 คน
.............................................................................................................................................................................................................................................. [09/06/60]
 
 
-- การทำงานเป็นทีม 30-31 ม.ค. 2560 รุ่น 1
ัวันที่ 30 มกราคม 2560 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น
ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำงานเป็นทีม" TEAMWORK รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสุพจน์
มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
.............................................................................................................................................................................................................................................. [09/06/60]
 
 
-- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ดร.วินัย
ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคาร