-- ราชภัฏอาสา ทำดีเพื่อแผ่นดิน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมจิตอาสา "ราชภัฏอาสา ทำดีเพื่อแผ่นดิน" ขึ้นเขาจอมพล ปลูกคูน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำ จอมพล โดยอาจารย์ ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดี คณะอาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษาร่วมกิจกรรมพร้อมนำอาหารมาร่วมเลี้ยงลิงบริเวณทางขึ้นเขา ณ สวนรุกชาติถ้ำจอมพล
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา "ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า เพื่อเป็นการแสดงความจงรัก
ภักดีและน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
.............................................................................................................................................................................................................................................. [30/07/61]
 
 
-- พิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ 14 ม.ย.61 อ.ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน
ในพิธีทำบุญสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีทีมฝ่ายอาคารแม่บ้าน แต่งกายชุดไทย
ออเจ้าร่วมงาน ณ เวทีเชิงเขา ซึ่งภายในงานมีการประกวด นางสงกรานต์ ประกวดกระถางดอกไม้
พลาสติกจากฝีมือแม่บ้านคนงาน การแข่งขันยิงหนังสติก และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ผลประกวด
นางสงกรานต์ออเจ้าแม่บ้านชั้น 1 อาคารอำนวยการ(ตึก14) คว้ารางวัลอันดับ
.............................................................................................................................................................................................................................................. [29/06/61]
 
 
-- การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯจัดแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 9 คนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2
อาคารอำนวยการ 4 เมษายน 2561
.............................................................................................................................................................................................................................................. [29/06/61]
 
 
-- โครงการการทำกระถางต้นไม้ด้วยขวดพลาสติก
วันที่ 21 มีนาคม 2561 อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เป็นประธานเปิดโครงการการทำกระถางต้นไม้ด้วยขวดพลาสติกสำหรับแม่บ้ายฝ่าย อาคารและ
สถานที่ เพื่อรณรงค์ลดปัญหาขยะ ลดภาวะโลกร้อน และนำของที่เหลือใช้มาสร้างคุณค่าให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และสอดคล้องกับนโยบาย
มหาวิทยาลัยสีเขียว ตอบโจทย์มหาวิทยาลัยยั่งยืน โดยนางสาวกชพร สุขแสวงเป็นวิทยากรอบรม
.............................................................................................................................................................................................................................................. [29/06/61]
 
 
-- การเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย
การเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย จากผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ (สายสนับสนุน) 14 มีนาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์
.............................................................................................................................................................................................................................................. [29/06/61]
 
 
-- การประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี และลงนาม
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
.............................................................................................................................................................................................................................................. [29/06/61]
 
 
-- การประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงาน
ประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงาน วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง
.............................................................................................................................................................................................................................................. [28/12/60]
 
 
-- ประชุมใหญ่สามัญกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ
25 ธ.ค. 2560 สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ห้องสุพจน์
.............................................................................................................................................................................................................................................. [28/12/60]
 
 
-- การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 4 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2560 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการ
"การจัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี 4 ปี" (พ.ศ. 2560 – 2564) ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า
รองอธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ รายาบุรี รีสอร์ท อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
โดยนายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนำเสนอวัตถุประสงค์และแนวทางการ
ดำเนินการ แบ่งกลุ่มทบทวนและนำเสนอSWOTหน่วยงานต่างๆของสำนักงานอธิการบดี
.............................................................................................................................................................................................................................................. [28/12/60]
 
 
-- ทำบุญกลางบ้าน วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทำบุญกลางบ้าน วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560
.............................................................................................................................................................................................................................................. [28/12/60]
 
 
-- กิจกรรมสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10
ฝ่ายอาคารฯเตรียมพื้นที่กิจกรรมสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 10
อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงติดตามความพร้อมในส่วนงาน
ฝ่ายอาคาร และสถานที่ฯ ในการเตรียมพื้นที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล บริเวณพื้นที่รอบสนามฟุตบอล
โดยจัดพื้นที่การปลูกต้นไม้สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการร่วมกิจกรรมดังกล่าว
.............................................................................................................................................................................................................................................. [08/08/60]
 
 
-- การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน วันที่ 20 มิถุนายน 2560 อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
ทักษะหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยงานบริหารบุคคล กองกลาง
สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้น เพื่ออาจารย์ บุคลากรและหัวหน้าหน่วยงานได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะสำหรับการบริหารจัดการงานและคน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำกับ ดูแล และบริหารจัดการงานภายใน
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโดยมอาจารย์บุญสืบปัญญาและคณะเป็นวิทยากรระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 60
.............................................................................................................................................................................................................................................. [08/08/60]
 
 
-- ตอนรับคณะดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
.............................................................................................................................................................................................................................................. [09/06/60]
 
 
-- การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์
การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2560 ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 122 คน
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 เพื่อใช้สำหรับยื่นขอประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง
ตำแหน่งสูงขึ้น
.............................................................................................................................................................................................................................................. [09/06/60]
 
 
-- พิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ที่ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษานำโดยผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ที่ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวาย
เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีพระสงฆ์ในโครงการและพระพี่เลี้ยง
จากวัดป่าภาวนาวิเวกจำนวน 29 รูป รับบิณฑบาต ณ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ
.............................................................................................................................................................................................................................................. [09/06/60]
 
 
-- การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน" รุ่นที่ 1 ในวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 56 คน และรุ่นที่ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 55 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
.............................................................................................................................................................................................................................................. [09/06/60]
 
 
-- การทำงานเป็นทีม 1-2 ก.พ. 2560 รุ่น 2
สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 2 ก.พ. 2560
ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีอาจารย์และ
บุคลากร เข้าร่วมอบรม จำนวน 97 คน
.............................................................................................................................................................................................................................................. [09/06/60]
 
 
-- การทำงานเป็นทีม 30-31 ม.ค. 2560 รุ่น 1
ัวันที่ 30 มกราคม 2560 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น
ประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การทำงานเป็นทีม" TEAMWORK รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมสุพจน์
มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
.............................................................................................................................................................................................................................................. [09/06/60]
 
 
-- อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 อาจารย์ดร.วินัย
ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคาร อำนวยการ โดย
งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมของแต่ละหน่วยงานได้
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคเพื่อจัดทำเป็นSWOT ANALYSIS และจัดทำแผนพัฒนาบุคลกร
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์เป็น
วิทยากร ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2559
.............................................................................................................................................................................................................................................. [20/06/59]
 
 
-- ประชุมร่วมกับกรมพลศึกษาเพื่อสำรวจและติดตามผลการบริหารจัดการสนามกีฬาอำเภอจอมบึง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยประชุมร่วมกับกรมพลศึกษาเพื่อสำรวจและติดตามผลการบริหาร
จัดการสนามกีฬาอำเภอจอมบึง ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่
บ้านจอมบึง
.............................................................................................................................................................................................................................................. [20/05/59]
 
 
-- โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์ 5 ส
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 คณะทำงานประจำสำนักงานมหาวิทยาลัยยั่งยืน จัดอบรม โครงการเสริมสร้าง
จิตสำนึกรักษ์ 5 ส ในสำนักงานให้ยั่งยืน ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
.............................................................................................................................................................................................................................................. [20/05/59]
 
 
-- อบรมการบริหารทรัพย์ของส่วนราชการ
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 งานบริหารพัสดุ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมการบริหารทรัพย์ของส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
.............................................................................................................................................................................................................................................. [19/05/59]
 
 
-- ศึกษาดูงานระบบการบำบัดน้ำเสีย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2559 ศึกษาดูงานระบบการบำบัดน้ำเสีย ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาดู
งานกองพัฒนานักศึกษา และการจัดการหารายได้ และผลประโยชน์จากทรัพย์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และการบริหารงานด้ยานอาคารสถานที่ ณ สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.............................................................................................................................................................................................................................................. [19/05/59]
 
 
-- ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
............................................................................................................................................................................................................................................... [05/05/59]
 
 
-- โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย
วันที่ 28 เมษายน 2559ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สถานีตำรวจภูธรจอมบึง และเทศบาลตำบลจอมบึง ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
และสร้างความตระหนักให้นักศึกษาและประชาชนสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ และปลูกฝัง
การเป็นสังคมต้นแบบในการปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
............................................................................................................................................................................................................................................... [29/04/59]
 
 
-- ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น คนไทยไม่โกง
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น
ประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น คนไทยไม่โกง และมอบ
รางวัลใหักับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญ ต่อต้านคอร์รัปชั่น คนไทยไม่โกง
............................................................................................................................................................................................................................................... [29/04/59]
 
 
-- ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559
วันที่ 20 เมษายน 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2559 ณ
ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
............................................................................................................................................................................................................................................... [29/04/59]
 
 
-- ศึกษาดูงานการบริหารพัสดุและการบริหารบุคคล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพรช จ.กำแพงเพชร
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
วันที่ 3-5 เมษายน 2559 ศึกษาดูงานการบริหารพัสดุและการบริหารบุคคล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพง
เพรช จ.กำแพงเพชร และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
............................................................................................................................................................................................................................................... [15/04/59]
 
 
-- อบรมเชิง ปฏิบัติการโครงการการเขียนผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงการการเขียนผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิ
เถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมีรศ.ยนต์ ชุ่มจิต เป็นวิทยากรการอบรมให้กับคณาจารย์
............................................................................................................................................................................................................................................... [28/01/59]
 
 
-- ประชุมใหญ่สามัญออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2558
ประชุมใหญ่สามัญออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2558
อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมใหญ่
สามัญกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์
ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
............................................................................................................................................................................................................................................... [09/12/58]
 
 
-- ประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงาน
วันที่ 6 ธันวาคม 2558 ประชุมกรรมการประหยัดพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ
ห้องประชุม ทรัพทย์คีรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
............................................................................................................................................................................................................................................... [09/12/58]
 
 
-- ตรวจติดตามการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอ
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหาร และทีมวิศวกรร่วม
ตรวจติดตามการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอ ซึ่งเป็นงบประมาณของกรมพลศึกษาเป็นผู้ดำเนินงานในพื้นที่
ของมหาวิทยาลัย พร้อมเร่งรัดให้บริษัทรับเหมาและทางกรมพลศึกษาได้ดำเนินการตามข้อตกลง ทั้งระยะเวลา
และมาตรฐานในการดำเนินงานในพื้นที่
............................................................................................................................................................................................................................................... [05/11/58]
 
 
-- พิธีบวงสรวงการแสดงแสงเสียง งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7
พิธีบวงสรวงการแสดงแสงเสียง งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ผศ
.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีบวงสรวงการจัดแสดงแสง สี
เสียง "งานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7"โดยนางประณอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นาย
เรืองชัย เนตรปฐมพร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและทีมจัดแสดง แสง สี เสียงร่วมในพิธี ณ เวทีเชิงเขา ซึ่งการแสดงแสง สี เสียง
ตอน "ศึกบางแก้ว" กำหนดจัดแสดงในพิธีเปิดงานประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 7 วันที่ 5 พฤศจิกายน
2558 สำหรับการแสดงแสง สี เสียงนอกจากมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีนัก
แสดงกิตติมศักดิ์ นางประณาม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี พันเอกวิริยะ ศรีบัวชุม รองผู้บังคับการ
จังหวัดทหารบกราชบุรีร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย
............................................................................................................................................................................................................................................... [05/11/58]
 
 
-- การประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี
โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม โดยการประชุม ให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนิน
โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
............................................................................................................................................................................................................................................... [03/11/58]
 
 
-- วันปิยมหาราข 23 ต.ค. 58 วางพวงมาลา ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอจอมบึง ราชบุรี
วันปิยมหาราข 23 ต.ค. 58 วางพวงมาลา ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอจอมบึง ราชบุรี
............................................................................................................................................................................................................................................... [03/11/58]
 
 
-- โครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล (ขั้นพื้นฐาน)
กรมพลศึกษาจับมือมรภ.หมู่บ้านจอมบึงจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬา พัฒนาทักษะความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล ดร.กิต
ติพงษ์ โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล
บาสเกตบอล โดยอาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม
2558 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
............................................................................................................................................................................................................................................... [22/10/58]
 
 
-- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ 12/2558
อธิการบดีและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่
12/2558 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์คีรี อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีวาระการประชุมการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์เป็นเวลาคนละ
15 นาที และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ ทั้งนี้จะประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวย
การโรงเรียนสาธิตฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม นี้
............................................................................................................................................................................................................................................... [22/10/58]
 
 
-- ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯมหาวิทยาลัย
ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558 ผศ.ดร.ปัญญา การพานิช เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่
บ้านจอมบึง ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม สุพจน์ ทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
โดยมีวาระพิจารณากรอบ หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ 2558 และ (ร่าง)แผนการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ในการประชุม ผศ
.ดร.ปัญญา การพานิช และผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้มอบของที่
ระลึกให้แก่ นางสาวชูศรี อุดมกุศลศรี กรรมการ ในโอกาสที่ เกษียณอายุราชการ
............................................................................................................................................................................................................................................... [22/10/58]
 
 
-- ตรวจประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี
ตรวจประกันคุณภาพสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา นำโดยผศ.ดร.สุวัฒน์
ฉิมะสังคะนันท์ ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า และอาจารย์ยุพา สะรุโณ ร่วมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2557 โดยนายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดีและคณะให้การต้อนรับพร้อมชี้แจง รายละเอียดประเด็นต่างๆตามองค์ประกอบตัวชี้วัดในการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมพุทธชาด สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
อาคารอำนวยการ
............................................................................................................................................................................................................................................... [09/10/58]
 
 
-- คัดเลือกตัวแทนกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ก.อ.ม.
คัดเลือกตัวแทนกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย ก.อ.ม. วันที่ 23 กันยายน 2558 อาจารย์
ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมพร้อมชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการเสนอชื่อและคัดเลือกตัวแทนพนักงานสายสนับสนุน เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวย
การ โดยในที่ประชุมมีผู้สมัครคนเดียวและที่ประชุมก็เห็นชอบให้นายธนกฤติ พงษ์ประวัติ นิติกรมหาวิทยาลัยเป็น
ตัวแทน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยต่อไป
............................................................................................................................................................................................................................................... [25/09/58]
 
 
-- มอบเงินค่ารักษาพยาบาล กองทุนสวัสดิการให้แก่บุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
มอบเงินสวัสดิการบุคลากร นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมอบเงินค่ารักษาพยาบาล
กองทุนสวัสดิการให้แก่บุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ฝ่ายอาคารสถานที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558
............................................................................................................................................................................................................................................... [25/09/58]
 
 
-- อบรมแนวปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กันยายน 2558
งานพัสดุจัดอบรมแนวปฏิบัติการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 8 กันยายน 2558 นายพูนชัย คทา
วัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการฝึก อบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic : e – market)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยงานบริหารพัสดุ กองกลาง สำนัก
งานอธิการบดีจัดขึ้น เพื่อให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย
ได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถปฏิบัติได้
ถูกต้องตามระเบียบของกฎหมาย ทั้งนี้นางถิติกาญจนา หงส์แก้ว นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษและ นางสมคิด
คูณสวัสดิ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ จากสำนักงานงานคลังจังหวัดราชบุรีเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
............................................................................................................................................................................................................................................... [10/09/58]
 
 
-- ประชุมทบทวนตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ 6-7 กันยายน 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล
สำนักงานอธิการบดีประชุมทบทวนตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการและค่าเป้าหมายและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีหัวหน้า
หน่วยงานและบุคลากรของสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2558 ณ โรงแรม
โนโวเทล หัวหินชะอำรีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อพิจารณาและทบทวนตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ
การและค่าเป้าหมายและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนรองรับกับการประกันคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ รวมถึงบริบทการเปลี่ยนแปลง ของประเทศ ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและนโยบายรัฐบาล
............................................................................................................................................................................................................................................... [10/09/58]
 
 
-- 2 กันยายน 2558 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจากคณาจารย์ประจำ
ผลการเลือกตั้งทั่วไปสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน จอมบึงจากคณาจารย์
ประจำ วันที่ 2 กันยายน 2558 ซึ่งผลสรุป การเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ อาจารย์ที่ได้รับการเลือกตั้งจำนวน
4 คนประกอบด้วย อาจารย์บุรินท์ นรินทร์ , อาจารย์ดร.สุดจิต หมั่นตะคุ อาจารย์นาวิน คงรักษา และอาจารย์
ดร.ครองศักดา ภัคธนกนก
............................................................................................................................................................................................................................................... [10/09/58]
 
 
-- 12 สิงหาคม 2558 ณ หอปะชุมใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางกมลวรรณ
แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งช่วงเช้าของวันที่ 12
สิงหาคม 2558 อำเภอจอมบึงได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรและสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมของมหาวิทยาลัย
โดย นายธรรมนูญ แก้วคำ นายอำเภอจอมบึง เป็นประธานในพิธี มหาวิทยาลัยฯขอขอบคุณ ผศ.พีระชัย ลี้สมบูรณ์
ผล อ.ไตรตรึงษ์ พลอยม่วง อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา และนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่บรรเลงดนตรีในงานพิธี และบุคลากรทุกท่านที่ได้รับหน้าที่ในการจัดงานครั้งนี้
............................................................................................................................................................................................................................................... [16/08/58]
 
 
-- ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนถวายพานพุ่ม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานหอพัก
งานหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดย นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้
อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนถวายพานพุ่ม และเปิดกรวยดอกไม้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ณ
สำนักงานหอพัก ในโอกาสนี้บุคลากร และนักศึกษาหอพัก ได้ร่วมลงนามถวายพระพร และพัฒนาหอพักด้วย
............................................................................................................................................................................................................................................... [16/08/58]
 
 
-- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปี 2558
ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี นายวันชัย ตาเสน ผู้จัดการหอพัก ร่วมพิธี มีการจัดกิจกรรมการแจ้งระเบียบการเข้าพัก แลก
เปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่ และการสร้างแรงบันดาลใจในการอยู่ในหอพัก สำหรับปีนี้มีนักศึกษาเข้าพัก 908 คน
............................................................................................................................................................................................................................................... [16/08/58]
 
 
-- ประชุมคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติรายการประจำหน่วยงาน (กก.บ.)
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุมคัด
เลือกผู้แทนเป็นกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำหน่วยงาน (กก.บ. หน่วยงาน) จำนวน
2 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้นที่ 2 อาคารอำนวยการใหม่ โดยผลการคัด
เลือกอันดับที่ 1ได้แก่ หทัยรัตย์ มีจันทร์ อันดับที่ 2 ได้แก่ คุณสุนันท์ สอนสง
............................................................................................................................................................................................................................................... [15/08/58]
 
 
-- พิธียกเสาเอกอาคารโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 29 ก.ค. 58 เวลา 09.19 น. ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี
............................................................................................................................................................................................................................................... [02/08/58]
 
 
-- ทีมสมาร์ทบึงและทีมงานประชาสัมพันธ์ ดูงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำทีมสมาร์ทบึงและทีมงาน
ประชาสัมพัน กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาดูงานแนะแนวการศึกษา และงานประชาสัมพันธ์
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
............................................................................................................................................................................................................................................... [02/08/58]
 
 
-- คณะผู้บริหารถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
คณะผู้บริหารถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ห้อง
แสดงใหญ่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี
............................................................................................................................................................................................................................................... [27/07/58]
 
 
-- ซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น
มรภ.หมู่บ้านจอมบึงซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้นอาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการดับเพลิงและการหนีไฟเบื้องต้น โดยงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
สถาปัตย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถและทักษะเบื้องต้นในการดับเพลิง
และการหนีไฟให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เพิ่มศักยภาพทั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ประสบภัย ซึ่งจะช่วยลดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ สำหรับการอบรมครั้งนี้ทีมงานป้องกันและสาธารณภัยเทศบาลตำบลจอมบึง
เป็นวิทยากรการอบรม เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
............................................................................................................................................................................................................................................... [27/07/58]
 
 

-- จัดการสอบความรู้ความสามารถทั่วไำป (ภาค ก) ประจำปี 2558

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับสำนักงาน ก.พ. เพื่อดำเนินการจัดสอบ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2558 ณ ศูนนย์สอบราชบุรี ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนราชโบริกา
นุเคราะห์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โรงเรียนวัดเขาวัง วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาาชบุรี และ
ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
............................................................................................................................................................................................................................................... [27/07/58]
 
 
-- ประชุมกรรมการตรวจสอบความเสียหายหลังเกิดภัยพิบัติ
วันที่ 20 ก.ค. 58 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช เป็นประธานการประชุม คณะกรมการตรวจสอบความเสียหายสถาน
การศึกษาประสบภัยพิบัติ กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้นที่ 1 อาคารอำนวยการ ที่
ประชุมรับทราบความเสียหายจากภัยพิบัติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2558 เวลา 18.10 น. และให้ความเห็นชอบประ
มาณณการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 2,347,211 บาท
............................................................................................................................................................................................................................................... [22/07/58]
 
 
-- ทีมอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์เดินหน้าฟื้นฟูพัฒนามหาวิทยาลัย
ทีมอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์เดินหน้าฟื้นฟูพัฒนามหาวิทยาลัย ตามภารกิจครั้งนี้ ฟื้นฟูเยียวยา แบ่งปัน
เกื้อกูลซึ่งกันและกันวันนี้เป็นวันที่ 4 แล้วที่ทีมงานฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่
บ้านจอมบึง ภายใต้การนำของอาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีฯ ได้เร่งให้ทีมงานบุคลากร เจ้าหน้าที่เดิน
หน้าฟื้นฟูพัฒนามหาวิทยาลัย
............................................................................................................................................................................................................................................... [22/07/58]
 
 
-- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานที่ดีในการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
เป็นศักยภาพของบุคลากรในทุกกลุ่มงาน สร้างองค์ความรู้และเพิ่มพูนสมรรถณะที่จะเกิดความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์กร
............................................................................................................................................................................................................................................... [29/06/58]
 
 
-- ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์บุคลากรให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมพิจารณากรอบ
หลักเกณฑ์บุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงาน อธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวย
การ โดยได้มีการหารือกรอบ หลักเกณฑ์ต่างๆและแนวทางการเขียนวิเคราะห์แบบประเมินค่างานประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับ ชำนาญการพิเศษ และชำนาญการ ทั้งนี้จะมีการนำร่องหน่วยงานต่างๆของสำ
นักงานอธิการบดี เพื่อเป็นแบบในการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
............................................................................................................................................................................................................................................... [27/06/58]
 
 
-- พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เทศกาลสงกรานต์ 2558
ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานสรงน้ำพระพุทธรูปประจำ
มหาวิทยาลัย และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ อาจารย์เกษียณอายุราชการ อาจารย์อาวุโส และผู้ใหญ่ในท้องถิ่น เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2558 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยโดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์
บุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ ลานวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
............................................................................................................................................................................................................................................... [01/05/58]
 
 
-- มหวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประชุมร่วมกับคณะกรรมการวัดเทพอาวาส
วัดเทพอาวาสเห็นชอบให้มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเช่าที่ดินเพื่อการศึกษา 30 ปี วันที่ 17 เมษายน 2558 ผศ.ดร.ชัย
ฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมนายพูนชัย คทาวัชรกุลผู้อำนวยการสำนักงาน
อธิการบดีและคณะเข้านมัสการเจ้าอาวาสวัดเทพอาวาส อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมร่วมประชุมหารือกับ
คณะกรรมการวัดและผู้แทนสำนักพระพุทธศาสนากรณีพิจารณาการต่อสัญญาการเช่าที่เพื่อการศึกษาซึ่งมติที่
ประชุมคณะกรรมการวัดเทพอาวาสเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเช่าที่วัดเพื่อทำประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นเวลา
30 ปี
............................................................................................................................................................................................................................................... [01/05/58]
 

 

-- ประชุมวางแผนโครงการหอพักสีขาว
วันที่ 17 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยกองพัฒนานักศึกษาและสำนักงานหอพักร่วม
กับสสถานีตำรวจภูธรอำเภอจอมบึง ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการโครงการหอพักสีขาว ณ ห้องประชุม
ชั้นที่ 2 อาคารอำนวยการ
............................................................................................................................................................................................................................................... [01/05/58]
 
 
-- ดูสถานที่ในการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พื้นที่ทุ่งกระทิน
โรงไฟฟ้าศึกษาพื้นที่ม.จอมบึงทำโครงการโซล่าฟาร์มตามทึ่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและ
ตัวแทนบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)ได้ประชุมหารือโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนดิน (โซล่าฟาร์ม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุน
เวียนและเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ลงพื้นที่ศูนย์ศึกษาการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บ้านทุ่งกระถิ่น ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
............................................................................................................................................................................................................................................... [01/05/58]
 
 
-- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครศึกษาดูงานกองกลาง สนอ. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงผศ.ณฐพรภัทร์
อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมด้วยนายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดีและคณะบุคลากร สำนักงานอธิการบดีให้การต้อนรับนายประสิทธิ์ คะเลรัมย์ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครฝ่ายบริหาร และคณะกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในโอกาสมาศึกษาดูงานแลก
เปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์และ ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้อง
ประชุม สุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
............................................................................................................................................................................................................................................... [17/04/58]
 
 
-- ประชุมแนวทางแก้ไขและวางแผนปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอจอมบึง
วันที่ 17 เมษายน 2558 ประชุมเพื่อวางแผนหาแนวทางแก้ไขและวางแผนการปรับปรุงสนาม กีฬาอำเภอจอมบึง ณ
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ
............................................................................................................................................................................................................................................... [17/04/58]
 
 
-- เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยมะริด
อีกหนึ่งความร่วมมือ...ระหว่างมรภ.หมู่บัาน จอมบึงกับมหาวิทยาลัยมะริด เมียนมาร์ รับประชาคมอาเซียน
............................................................................................................................................................................................................................................... [17/04/58]
 
 
-- กาiประชุมใหญ่สามัญกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 อาจารย์ดร.วินัย ชุ่มชื่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็น
ประธานการประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุม
สุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน อนุมัติงบดุลและงบกำไร
ขาดทุน พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีการเงิน 2557 แผนดำเนินงานประมาณการรายได้และประมาณการ
รายจ่าย ประจำปีการเงิน 2558 และพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอม
บึง พ.ศ.2549 และในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจับฉลากของขวัญของรางวัลมากมายให้กับสมาชิก
............................................................................................................................................................................................................................................... [31/01/58]
 
 
-- กีฬาราชภัฏจอมบึงสัมพันธ์ สำหรับปี 2557
เก็บตกสีสันวันวาน...กีฬาราชภัฏจอมบึงสัมพันธ์ สำหรับปี 2557 เตรียมระเบิดความมันส์ 22-24 ธ.ค.57 ณ ม.จอมบึง
............................................................................................................................................................................................................................................... [15/04/58]
 
 
-- กิจกรรมทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2557
งานประเพณีทำบุญกลางบ้านประจำปี 2557 วันที่ 10 ธันวาคม 2557 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีทำบุญกลางบ้าน ประจำปี 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธี ณ ลานบริเวณหน้าอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งงานประเพณีทำบุญ
กลางบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้จัดงานในวันที่ 10 ธันวาคมเป็นประจำทุกปี โดยมีพระสงฆ์
9 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์และฉันท์ภัตตาหารเช้า เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้กับอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งเป็นการสืบสานงานประเพณี
อันดีงามของไทย
............................................................................................................................................................................................................................................... [15/12/57]
 
 
วันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมใหม่
วันที่ 5 ธันวาคม 2557 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับอำเภอจอมบึงจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนพรรษา 87 พรษา 5 ธันวาคม
2557 ซึ่งนับเป็นมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง และถือกำเนิดเป็นวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึ
............................................................................................................................................................................................................................................... [15/12/57]
 
 
สำนักงานอธิการบดีและกองพัฒนานักศึกษา ถวายพวงมาลาหน้า ร.5
วันที่ 23 ตุลคม 2557 เวลา 08.00 น. นายพูนชัย คมาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และกองพัฒนา
นักศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
ประจำปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และแสดง
ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุตลอดจนแสดงความจงรักภัคดี
 
 
 
พิธียกเสาเอกอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธ์บึง
วันที่ 4 กันยายน 2557 สำนักงานอธิการบดี จัดพิธียกเสาเอกอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธ์บึง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงณ บริเวรสถานที่ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิชาชีพครูพันธ์บึง
 
 
 
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันแม่ประจำปี 2557
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยสำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราช
สักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันแม่ ประจำปี 2557 ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
(อาคาร6) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ
 
 
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ม.ราชภัฏจอมบึงแกับ ม.ราชถัฏรำไพพรรณี
วันที่ 25 กรกฏาคม 2557 "บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ" ว่าด้วย การประสานความร่วมมือทางด้านบิหารจัดการ
และประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง สำนักงานอธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และสำนักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้นที่ 2 อาคารอำนวยการ
 
 
 
การวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
เช้านี้ (22 ก