:
   

   
     
              แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
  แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การประกันคุณภาพ
     
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา <2563>
............................................................................................................................................................................................................. [16/07/63]
  คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา <ฉบับปรับปรุง 2562>
............................................................................................................................................................................................................. [22/07/62]
  คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
............................................................................................................................................................................................................. [27/04/61]
     
    >>ดูทั้งหมด
     
     
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************