:
   

   
     
        สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
  การประเมินผล
     
สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2564
  ................................................................................................................................................................................................. [04/02/65]
สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563
  .................................................................................................................................................................................................[04/02/65]
สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562
  .................................................................................................................................................................................................[04/02/65]
สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561
  .................................................................................................................................................................................................[04/02/65]
  สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2560
  ................................................................................................................................................................................................. [11/02/62]
  สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2559
  ................................................................................................................................................................................................. [26/04/61]
  สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558
  ..................................................................................................................................................................................................[26/04/61]
  สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2557
  ..................................................................................................................................................................................................[26/04/61]
  สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2556
  ..................................................................................................................................................................................................[26/04/61]
  สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2555
  ..................................................................................................................................................................................................[26/04/61]
  สรุปผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2554
  ..................................................................................................................................................................................................[26/04/61]
    >>ดูทั้งหมด
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************