:
   

   
     
              รายงานการประเมินตนเอง
  SAR
     
ประจำปีการศึกษา 2564
............................................................................................................................................................................................................. [04/02/2565]
ประจำปีการศึกษา 2563
............................................................................................................................................................................................................. [04/02/2565]
ประจำปีการศึกษา 2562
............................................................................................................................................................................................................. [04/02/2565]
ประจำปีการศึกษา 2561
............................................................................................................................................................................................................. [04/02/2565]
  ประจำปีการศึกษา 2560
............................................................................................................................................................................................................. [11/02/62]
  ประจำปีการศึกษา 2559
............................................................................................................................................................................................................. [25/04/61]
  ประจำปีการศึกษา 2558
............................................................................................................................................................................................................. [04/05/60]
 

ประจำปีการศึกษา 2557

............................................................................................................................................................................................................. [13/11/58]
  ประจำปีการศึกษา 2556
............................................................................................................................................................................................................. [12/09/57]
    ประจำปีการศึกษา 2555
............................................................................................................................................................................................................. [10/09/56]
  ประจำปีการศึกษา 2554
............................................................................................................................................................................................................. [27/09/55]
     
    >>ดูทั้งหมด
     
     
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************