:
   

   
     
              ศูนย์ข้อมูล และความรู้ของมหาวิทยาลัย
  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
 

ประจำปีงบประมาณ 2557ี

............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
  - ประจำปีงบประมาณ 2556
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
  - ประจำปีงบประมาณ 2555
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
  >>ดูทั้งหมด
     
     
     
     
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************