:
   

   
     
              ศูนย์ข้อมูล และความรู้ของมหาวิทยาลัย
  รายงานการจัดการพลังงาน
     

ประจำปี 2564

 
 

ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด Part1 Part2 Part3 Part4 Part5

 
 

ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด Part1 Part2 Part3 Part4

     
     
     
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************