:
   

   
     
               คณะกรรมการบริหารงานบริหารงานบุคคล (กบม.)
  คณะกรรมการ
     
 

คณะกรรมการ

........................................................................................................................................................................................................................................................
  ระเบียบ
........................................................................................................................................................................................................................................................
  รายงานการประชุม
........................................................................................................................................................................................................................................................
  ภาพกิจกรรม
........................................................................................................................................................................................................................................................
  >>ดูทั้งหมด
     
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************