:
   

   
     
               กลุ่มออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  กลุ่มออมทรัพย์
     
 

คณะกรรมการ

- รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ

........................................................................................................................................................................................................................................................
 

ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

- ข้อบังคับกลุ่มออมทรัพย์

- ประกาศโครงการจัดหาแหล่งเงินทุน

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินสามัญ พ.ศ.2562

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินสามัญ พ.ศ.2565

........................................................................................................................................................................................................................................................
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

- รายงานการประชุมใหญ๋สามัญประจำปี 2564

........................................................................................................................................................................................................................................................
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- จัดหาผู้เขียนโปรแกรมจัดการข้อมูล

........................................................................................................................................................................................................................................................
  ภาพกิจกรรม
........................................................................................................................................................................................................................................................
   
     
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************