:
   

   
     
             ความพึงพอใจต่อ สำนักงานอธิการบดี
  รายงานความพึงพอใจ ของหน่วยงานภายสำนักงานอธิการบดี
      ผลการประเมินเฉลี่ย
    หน่วยงานภายใน ประจำปี 2556 ประจำปี 2557 ประจำปี 2558
    กองกลาง 0.00 0.00 0.00
    กองนโยบายและแผน 0.00 0.00 0.00
    กองพัฒนานักศึกษา 0.00 0.00 0.00
    งานบริหารงานบุคคลและนิติกร 0.00 0.00 0.00
    งานบริหรงานทั่วไป 0.00 0.00 0.00
    งานบริหารงานพัสดุ 0.00 0.00 0.00
    งานบริหารการคลังและทรัพย์สิน 0.00 0.00 0.00
    งานหอพักนักศึกษา 0.00 0.00 0.00
    งานอาคารสถานที่และสุขภิบาล 0.00 0.00 0.00
    งานยานพาหนะ 0.00 0.00 0.00
    หน่วยรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ 0.00 0.00 0.00
    เฉลี่ย       0.00 0.00 0.00
           
           
           
           

 

 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************