:
   

   
     
             รายงานความพึงพอใจต่อการให้บริการ
   
  ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
   
    คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ  
ประจำปี 2563 4.62 พึงพอใจระดับดีมาก  
  ประจำปี 2562 N/A N/A  
  ประจำปี 2561 4.53 พึงพอใจระดับดีมาก  
  ประจำปี 2560 4.51 พึงพอใจระดับดีมาก  

 

 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************