:
   

   
     
            รายงานการประชุม สำนักงานอธิการบดี
รายงานการประชุม ประจำปี 2564_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
  รายงานการประชุม ประจำปี 2563_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
  รายงานการประชุม ประจำปี 2562_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
  รายงานการประชุม ประจำปี 2561_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
  รายงานการประชุม ประจำปี 2560_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
  รายงานการประชุม ประจำปี 2559_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2559
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2559
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2559
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
    รายงานการประชุม ประจำปี 2558_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
     
    รายงานการประชุม ประจำปี 2557_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
  รายงานการประชุม ประจำปี 2556_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
  รายงานการประชุม ประจำปี 2555_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
     
     

 

 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************