:
   

   
     
            รายงานการประชุม สำนักงานอธิการบดี
  รายงานการประชุม ประจำปี 2558_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558
............................................................................................................................................................................................................. [00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2558
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2558
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
    รายงานการประชุม ประจำปี 2557_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
  รายงานการประชุม ประจำปี 2556_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
  รายงานการประชุม ประจำปี 2555_(รวมเล่ม)
     
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555
.............................................................................................................................................................................................................[00/00/00]
    >>ดูทั้งหมด
     
     
     
     

 

 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************