:
   

   
     
               รายงานประจำปี สำนักงานอธิการบดี
รายงานประจำปี
     
     
รายงานประจำปี 2564
............................................................................................................................................................................................................. [23/02/65]
  รายงานประจำปี 2563
............................................................................................................................................................................................................. [23/02/65]
  รายงานประจำปี 2562
............................................................................................................................................................................................................. [23/02/65]
  รายงานประจำปี 2561
............................................................................................................................................................................................................. [11/02/62]
  รายงานประจำปี 2560
............................................................................................................................................................................................................. [26/04/61]
  รายงานประจำปี 2559
............................................................................................................................................................................................................. [16/06/60]
  รายงานประจำปี 2558
............................................................................................................................................................................................................. [04/05/60]
  รายงานประจำปี 2557
............................................................................................................................................................................................................. [16/10/58]
  รายงานประจำปี 2556
............................................................................................................................................................................................................. [10/09/57]
  รายงานประจำปี 2555
............................................................................................................................................................................................................. [07/09/56]
  >>ดูทั้งหมด

 

 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************