:
   

   
       
     
           ประวัติความเป็นมา สำนักงานอธิการบดี
                ประวัติความเป็นมา
 
     พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทและโครงสร้างต่างๆ ตลอดจนการดำเนินการและการบริหารงาน มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย สำนักงานอธิการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ได้มีการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ ส่วนสำนักงานอธิการ เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยครู ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี ต่อมามีการปรับเปลี่ยนสถานะของวิทยาลัยครูไปเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 สำนักงานอธิการได้เปลี่ยนชื่อไปเป็นสำนักงานอธิการบดี และยังคงมีสถานภาพเทียบเท่าคณะ
 
               สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สำนักงานอธิการบดี ยังคงเป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้รับการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2548 ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน คือ สำนักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
      มีการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 3 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ทางด้านบริหารจัดการสนับสนุนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติ ได้สัมฤทธิผลและบรรลุเป้าหมายตามภารกิจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 จะมีวาระอยู่ใน ตำแหน่ง ๔ ปี
 
   
ในกรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง ให้รองผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี พ้นจากตำแหน่งด้วย  ปัจจุบัน นายพูนชัย คทาวัชรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
   
     
 
 
 
 
   

 

 
 
                        

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************