:
 

   
     
   
         การประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากร
    เอกสารจากงานบริหารงานบุคคลและนิติกร สำนักงานอธิการบดี
     
1.   ข้อข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพ.ศ. 2554
2.   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พ.ศ. 2554
3.   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
4.   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2554
5.   แบบประเมินผู้บริหาร(มีวาระ)
  -  แบบบันทึกข้อตกลงบริหาร(ต๑)
  -  แบบประเมินบริหาร(ป๑)
  -  แบบสรุปบริหาร (ส๑)
  -  รายงานประเมินผลบริหาร (รป๑)
6.   แบบประเมินสายวิชาการ
  -  แบบบันทึกข้อตกลงวิชาการ (ต๒)
  -  แบบประเมินวิชาการ (ป๒)
  -  แบบสรุปวิชาการ(ส๒)
  -  รายงานการประเมินผลวิชาการ (รป๒)
7.   แบบประเมินสายสนับสนุน
  -  แบบบันทึกข้อตกลงสนับสนุน(ต๓)
  -  แบบประเมินสนับสนุน(ป๓)
  -  แบบสรุปสนับสุน(ส๓)
  -  รายงานการประเมินผลสนับสนุน(รป๓)
  -  แบบรายงานผลการดำเนินการ ตามภาระงานของตำแหน่งที่รับผิดชอบ
  -  แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ
  -  แบบรายงานสรุปผลงานที่มหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชามอบหมายนอกเหนือจากภาระงาน
8.   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
9.   มาตราฐานการกำหนดตำแหน่ง
10.   แบบประเมินพนักงานราชการ
  -  แบบบันทึกข้อตกลงพนักงานราชการ(ปพก.1)
  -  แบบสรุปผลการประเมิน(ปพก.2)
  -  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
  -  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  -  แบบรายงานผลงานที่มอบหมาย
     
    >>ดูทั้งหมด

 

 
 
   
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************