ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอธิการบดี และลงนาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ