อบรมหลักสูตรการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์ 25-27 เม.ย. 60