การฝึกปฏิบัติการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน 7-8 ก.พ. 60