ประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง