บันทึกข้อตกลงความร่วมมือประกันคุณภาพ ม.ราชภัฏจอมบึง กับ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี