ประชุมแนวทางแก้ไขและวางแผนปรับปรุงสนามกีฬาอำเภอจอมบึง