ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ทุ่งกระทิ่นร่วมกับโรงไฟฟ้าทำโซล่าเซลฟร์ม