การวิเคราะห์และประเมินค่างานในการกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ