การตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ครั้งที่ 12557