:
   

   
       
     
          คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
   
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
   
คำสั่งฯ ที่ 1054/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี     (สั่ง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563)
..........................................................................................................................................................................................................
คำสั่งฯ ที่ 0207/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
..........................................................................................................................................................................................................
คำสั่งฯ ที่ 1090/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
..........................................................................................................................................................................................................
     
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************