:
   

 
     

เกี่ยวกับกองกลาง -- โครงสร้างผู้บริหาร -- แผนภูมิอัตรากำลังตามโครงสร้าง -- โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ -- ข้อมูลการติดต่อ

        ภาพกิจกรรม
        งานภายใต้กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150  โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************