หน้าแรก แผนจัดการความรู้ คู่มือมาตราฐาน เอกสารเผยแพร่ หน้าแรกมหาวิทยาลัย
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ระบบ(KM) การจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
หน้าแรก
           
     
 

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management )
             สำนักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ให้ความหมายไว้ว่า “การจัดการความรู้”  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้า ถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
         1.  ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
          2.  ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่า เป็นความรู้แบบรูปธรรม
                นพ.วิจารณ์ พานิช นิยามความหมายของ “การจัดการความรู้” สำหรับนักปฏิบัติไว้ว่า การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเป้าหมาย (อย่างน้อย)  4 ประการ ได้แก่
          1.  บรรลุเป้าหมายของงาน
          2.  บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
          3.  บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้
          4.  บรรลุความเป็นชุมชน หรือเป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทำงาน

องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)
     1.  “คน” ถือว่าสำคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
     2. “เทคโนโลยี” เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น
     3.  “กระบวนการความรู้”  เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ ทำให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม  

       

ขอบคุณที่มา...ข้อมูล/เว็บไซด์ :
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้, สำนักงาน ก.พ.ร.และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548
http://www.kmi.or.th/attachments/PublicCourse2013/PC56_Human_KM.pdf

     
   
 
   
คู่มือการจัดการความรู้ปรระหยัดพลังงาน 2556    
     

คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ขรก.&บุคลากร  คู่มือจัดทำใบกำหนดหน้าที่งานข้าราชการและบุคลากร คู่มือมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ
     
       
 
(แผ่นพับ)  MCRU ร่วมใจลดการใช้พลังงาน (ฉ.1-2556) (แผ่นพับ)   MCRU ร่วมใจลดการใช้พลังงาน (ฉ.2-2556)
   
 
(งานนำเสนอ)  KM 2may2013  
   
            
           
            
           
           
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนจัดการความรู้  
การถอดองค์ความรู้  
คู่มือมาตราฐาน  
โครงการฯ  
ภาพกิจกรรม  
งานวิจัยสถาบัน  
เอกสารเผยแพร่  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150 โทรศัพท์ 032-261790 ต่อ 7 โทรสาร 032-261078