:
   

   
     
        งานบริหารทั่วไป
   
     

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลด

  ................................................................................................................................................................................................. [3/02/65]

ประกาศการใช้เลขที่และชื่อย่อ

ประกาศมหาวิทยาลัย

  ................................................................................................................................................................................................. [3/02/65]

คำสั่งอยู่เวรยามประจำปี พ.ศ. 2565

จอมบึง เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ในเมือง เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

  ................................................................................................................................................................................................. [3/02/65]

แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มไปราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัย แบบ สปร.01 แบบ สปร.02 แบบ สปร.03

  ................................................................................................................................................................................................. [3/02/65]

แบบฟอร์มขอใช้รถ

ขอใช้รถปรับอากาศ ขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ

  ..................................................................................................................................................................................................[3/02/65]

แบบฟอร์มขอแลกเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์

ขอแลกเปลี่ยนเวรยามรักษาการณ์ ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการแทน

  ..................................................................................................................................................................................................[3/02/65]

แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

บันทึกข้อความขอให้ลงนาม บันทึกข้อความขอจองเลข

  ..................................................................................................................................................................................................[3/02/65]

ประกาศ และแบบคำขอเข้าพักอาศัยในบ้านพักข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัย แบบคำขอเข้าพักอาศัยฯ

  ..................................................................................................................................................................................................[3/02/65]

ข้อมูลการติดต่อ งานบริหารทั่วไป

ติดต่อ

  ..................................................................................................................................................................................................[3/02/65]
     
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************