:
   

   
     
      งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย
   
     

แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม

ดาวน์โหลด

  ................................................................................................................................................................................................. [7/02/65]

แบบฟอร์มใบเบิกน้ำดื่ม

ดาวน์โหลด

  ................................................................................................................................................................................................. [7/02/65]

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด

  ................................................................................................................................................................................................. [7/02/65]

ข้อมูลการติดต่อ งานอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย

ติดต่อ ข้อมูลอาคารสถานที่ แผนผังแสดงที่ตั้งอาคาร

  ................................................................................................................................................................................................. [7/02/65]
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
    >>ดูทั้งหมด
 
 
 
   

 

 
 
                         

สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 46 หมู่ 3 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 70150   โทรศัพท์. 0-3272-0536 - 9 โทรสาร. 0-3272-0551, 0-3272-0548

************************************************************